THÔNG BÁO
Để truy cập vào dữ liệu, bạn cần đăng nhập vào hệ thống.
Bạn cần nhập thông tin gồm:
- Tên truy cập
- Mật khẩu

Thông tin này do người quản trị hệ thống tạo ra và cung cấp.
Trường hợp không có các thông tin trên, bạn có thể liên hệ với Người quản trị để nhận được tên truy cập và mật khẩu của mìnhTên truy cập:
Mật khẩu:

Hướng dẫn:
Xin nhập tên truy cập và mật khẩu để truy cập hệ thống.
Chú ý:
- Để sử dụng chương trình bạn phải gõ bằng Unicode

1. Số hỗ trợ tài khoản đăng nhập: A Khánh (Văn phòng): 0437959022
2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng AIS
AIS_2.5_UserGuide.pdf Ais_2.5_UserGuide_Cho_cac_doi_tuong.pdf Lich_lam_viec-UserGuide.pdf
AISClientVB6Setup.zip
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng AIS dạng video: HDSD
Bản quyền © 2002-2003 Công ty Cổ phần Viễn Thông - Tin Học Bưu điện (CT-IN)